แนวทางการศึกษา

 

Because we don’t think about future generations, they will never forget us.

Georg Henrik Tikkanen

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ในส่วนของผม ด้วยความยินดี

วิชา น.๖๘๑ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งของสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ ป้องกัน บรรเทาหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิชา น.๖๘๑ ในส่วนของผมมีวัตถุประสงค์หลักหกประการ กล่าวคือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

  • ทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคยกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดการ การป้องกัน การบรรเทา การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • ศึกษากฎหมายว่าด้วยการจัดการ การป้องกัน การบรรเทา การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • สื่อสาร การแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลงานวิชาการ การร่วมและการควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาวิชาการ
  • ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต
  • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
  • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการศึกษา

ปัจจุบัน ยังไม่มีหนังสือหรือตำราว่าด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูงโดยตรง อย่างไรก็ตาม หนังสือและเอกสารดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นหนังสือและเอกสารที่ค่อนข้างทันสมัย น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชา น.๖๘๑

นักศึกษาสามารถค้นคว้าหรือยืมหนังสือเหล่านี้ได้จากห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ หรือหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ แล้วแต่กรณี

นอกจากนั้น นักศึกษายังสามารถค้นคว้า จัดเก็บหรือพิมพ์บทความเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จาก  HeilOnline ซึ่งจัดว่าเป็นฐานข้อมูลวารสารกฎหมายที่ดีที่สุดฐานข้อมูลหนึ่งของโลก ในขณะที่นักศึกษาอยู่ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการศึกษา

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการบรรยายวิชา น.๖๘๑ ที่ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ น.2559-classes-001

ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นผู้บรรยายและดูแลการศึกษาสำหรับแปดสัปดาห์แรก กล่าวคือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ผมเป็นผู้บรรยายและดูแลการศึกษาสำหรับแปดสัปดาห์หลัง กล่าวคือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

อนึ่ง วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดย ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์ และคณะ

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง ผมขอแนะนำว่านักศึกษาควรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองก่อนร่วมการศึกษาแต่ละครั้ง

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาวิชา น.๗๘๖ ในส่วนของผม มีคะแนนทั้งสิ้น ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

  • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๑๖ คะแนน)
  • การสอบปลายภาค (๓๔ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๑๖ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยายประกอบด้วยการเข้าห้องบรรยาย (๔ คะแนน) และการร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย (๑๒ คะแนน)

ในการบรรยายแต่ละครั้งของแปดสัปดาห์หลัง นักศึกษาแต่ละคนที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด จะได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” ๐.๕ คะแนน สำหรับการเข้าห้องบรรยายครั้งนั้นๆ อนึ่ง นักศึกษาแต่ละคนอาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” เพิ่มเติมอีก ๑.๕ คะแนน หากผมพอใจว่านักศึกษาแต่ละคนเช่นว่านั้นมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม

ในการบรรยายแต่ละครั้งของแปดสัปดาหฺ์หลัง นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนดอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ผมพอใจได้ว่าตนมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับเฉพาะคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คำแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้นเท่านั้น จะไม่ได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้น ๆ เลย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้าและผมเห็นว่านักศึกษาผู้นั้นมีเหตุผลอันสมควรจริง

นักศึกษาที่ได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) ตามวรรคก่อน อาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) เพิ่มเติมด้วย หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้าแสดงให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษาผู้นั้นมีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนั้น ๆ เป็นอย่างดี

การสอบปลายภาค (๓๔ คะแนน)

การสอบปลายภาคมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.

ในส่วนของผมเป็นการสอบข้อเขียนนอกห้องเรียน จำนวนหนึ่งข้อ (และในส่วนของศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต อีกหนึ่งข้อ) ทั้งนี้ ให้นักศึกษามารับคำถามในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และนักศึกษาต้องส่งคำตอบที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

Advertisements