แนวทางการศึกษา

 

Because we don’t think about future generations, they will never forget us.

Georg Henrik Tikkanen

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ในส่วนของผม ด้วยความยินดี

วิชา น.๖๘๑ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งของสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ ป้องกัน บรรเทาหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิชา น.๖๘๑ ในส่วนของผมมีวัตถุประสงค์หลักหกประการ กล่าวคือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

  • ทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคยกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดการ การป้องกัน การบรรเทา การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • ศึกษากฎหมายว่าด้วยการจัดการ การป้องกัน การบรรเทา การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • สื่อสาร การแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลงานวิชาการ การร่วมและการควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาวิชาการ
  • ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต
  • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
  • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการศึกษา

ปัจจุบัน ยังไม่มีหนังสือหรือตำราว่าด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูงโดยตรง อย่างไรก็ตาม หนังสือและเอกสารดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นหนังสือและเอกสารที่ค่อนข้างทันสมัย น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชา น.๖๘๑

นักศึกษาสามารถค้นคว้าหรือยืมหนังสือเหล่านี้ได้จากห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ หรือหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ แล้วแต่กรณี

นอกจากนั้น นักศึกษายังสามารถค้นคว้า จัดเก็บหรือพิมพ์บทความเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จาก  HeilOnline ซึ่งจัดว่าเป็นฐานข้อมูลวารสารกฎหมายที่ดีที่สุดฐานข้อมูลหนึ่งของโลก ในขณะที่นักศึกษาอยู่ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการศึกษา

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการบรรยายวิชา น.๖๘๑ ที่ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ น.2559-classes-001

ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นผู้บรรยายและดูแลการศึกษาสำหรับแปดสัปดาห์แรก กล่าวคือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ผมเป็นผู้บรรยายและดูแลการศึกษาสำหรับแปดสัปดาห์หลัง กล่าวคือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

อนึ่ง วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดย ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์ และคณะ

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง ผมขอแนะนำว่านักศึกษาควรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองก่อนร่วมการศึกษาแต่ละครั้ง

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาวิชา น.๗๘๖ ในส่วนของผม มีคะแนนทั้งสิ้น ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

  • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๑๖ คะแนน)
  • การสอบปลายภาค (๓๔ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๑๖ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยายประกอบด้วยการเข้าห้องบรรยาย (๔ คะแนน) และการร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย (๑๒ คะแนน)

ในการบรรยายแต่ละครั้งของแปดสัปดาห์หลัง นักศึกษาแต่ละคนที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด จะได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” ๐.๕ คะแนน สำหรับการเข้าห้องบรรยายครั้งนั้นๆ อนึ่ง นักศึกษาแต่ละคนอาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” เพิ่มเติมอีก ๑.๕ คะแนน หากผมพอใจว่านักศึกษาแต่ละคนเช่นว่านั้นมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม

ในการบรรยายแต่ละครั้งของแปดสัปดาหฺ์หลัง นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนดอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ผมพอใจได้ว่าตนมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับเฉพาะคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คำแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้นเท่านั้น จะไม่ได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้น ๆ เลย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้าและผมเห็นว่านักศึกษาผู้นั้นมีเหตุผลอันสมควรจริง

นักศึกษาที่ได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) ตามวรรคก่อน อาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) เพิ่มเติมด้วย หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้าแสดงให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษาผู้นั้นมีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนั้น ๆ เป็นอย่างดี

การสอบปลายภาค (๓๔ คะแนน)

การสอบปลายภาคมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.

ในส่วนของผมเป็นการสอบข้อเขียนนอกห้องเรียน จำนวนหนึ่งข้อ (และในส่วนของศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต อีกหนึ่งข้อ) ทั้งนี้ ให้นักศึกษามารับคำถามในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และนักศึกษาต้องส่งคำตอบที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙